Tolerant Amsterdam - Manifest

Scroll down for English version

Amsterdam, 3 november 2009

 

Amsterdam wil haar vrijheid terug!

 

 

Amsterdam wil graag gezien worden als creatieve Metropool: een tolerante stad, een bruisende, energieke en innovatieve stad die meetelt in de top tien van `s werelds meest inspirerende steden. Een stad die werkt als een magneet op kunstenaars, toeristen en ondernemers in de culturele sector en de creatieve industrie.


Ondanks dit goedbedoelde streven heeft Amsterdam al lang niet meer de internationale aantrekkingskracht waar het van droomt en is het eveneens niet meer die tolerante wereldstad waar de marketingmachine van onze gemeente zich graag mee wenst te presenteren.

 

Een van de oorzaken is dat het Amsterdam ontbeert aan ‘n heldere visie op de voorwaarden voor een echte creatieve stad, waardoor vertrutting, controledrift en overmatige bemoeizucht op alle niveau's de overhand nemen en de culturele en creatieve ruimte zwaar onder druk komt te staan. Ondertussen roepen politieke partijen van links tot rechts dat ze tegen de 'vertrutting' zijn. Tegelijkertijd is de vertrutting een toenemende tendens waardoor Amsterdam haar creatieve, vrije en tolerante karakter met betrekking tot het gebruik van de publieke ruimte dreigt te verliezen.


Wij vragen ons af waar het stoute randje van Amsterdam gebleven is ?
Kan de 24-uurs economie nu echt niet gerealiseerd worden ?
Wat doen we met het gat in de nacht ?
Voor zowel nieuwe als bekende initiatieven worden meer drempels opgeworpen dan ruimte geboden.
Is het noodzakelijk dat de vitaliteit en de bruisendheid van de straat en de stad per definitie moet wijken voor eenzijdige stadsontwikkeling?


Voorbeelden van het inperken van de publieke ruimte voor cultuur en ontmoeting zijn er in overvloed. Het meest recente dieptepunt is de sluiting van de varende cultuurtempel de Stubnitz, de boot van de 100 subculturen. Dan zijn er de café's die worden beboet omdat hun klanten met een biertje in de hand op het terras staan, of de festivals die het werken onmogelijk wordt gemaakt door steeds striktere interpretaties van de regelgeving en de culturele vrijplaatsen (o.a. ADM) die één voor één worden gesloten.
En hoe zit het met de djembee spelers in het park, de nachtelijke potjes voetbal op het plein en de spontane gratis openlucht bioscopen op blinde muren ? Of het nuttigen van ‘n drankje op een straatbankje, voor de eigen deur of een parkveldje ?
Mensen krijgen boetes en worden zelfs gearresteerd voor het 'nutteloos vertoeven' op de Dam ! Voor het wereldvermaarde Robodock festival lijkt Amsterdam geen plaats meer te hebben, Awakenings werd bijna verboden, café de Diepte werd gesloten en het Sleaze festival moest uitwijken naar Wijk aan Zee.


En hoe zit het met de djembee spelers in het park, de nachtelijke potjes voetbal op het plein en de spontane gratis openlucht bioscopen op blinde muren ? Of het nuttigen van ‘n drankje op een straatbankje, voor de eigen deur of een parkveldje ?


Mensen krijgen boetes en worden zelfs gearresteerd voor het 'nutteloos vertoeven' op de Dam ! Voor het wereldvermaarde Robodock festival lijkt Amsterdam geen plaats meer te hebben, Awakenings werd bijna verboden, café de Diepte werd gesloten en het Sleaze festival moest uitwijken naar Wijk aan Zee.


We moeten weer trots kunnen zijn op de risicovolle en spannende culturele activiteiten die zouden en moeten kunnen gebeuren in onze stad. Er moet meer adem komen, meer ruimte voor alle culturele diversiteiten en creatieve smaken die onze stad herbergt.

 

De binnenstad, maar ook de buitenringse gebieden en de rafelranden moeten bezien worden als onderdeel van de publieke ruimte, een bruisende ruimte die ons allen toebehoort en die onderdeel is van een metropool met internationale allure.


Laten we een halt toeroepen aan doorgeslagen regelgekte en controledrift op alle gebieden. Laten we zoeken naar een hernieuwde en meer tolerante balans tussen wonen en werken en uitgaan. Laten we ageren tegen de vertrutting, tegen de verkrampte attitude van de gemeente, tegen het aanharken en beperken van onze publieke ruimte. Wij willen onze alledaagse vrijheid terug !


Wij willen van Amsterdam weer een tolerante, diverse en vrijheidslievende stad maken. Een stad waar mensen de vrijheid hebben om zich zonder bemoeizucht en verstikkende regelgeving te kunnen ontplooien, een stad waar inwoners weer nutteloos kunnen vertoeven en vooral: een stad waar spannend cultureel en innovatief ondernemerschap gekoesterd wordt !


Wij willen:


o Onttrutting
o Het koesteren van bestaande en nieuwe (sub)culturele initiatieven
o Verandering van mindset van beslissingsbevoegde beleidsmakers
o Meer ruimte voor experiment, spontaniteit, cultuur en subcultuur
o Flexibeler evenementenbeleid
o Meer gebruik van tijdelijke ruimtes voor de Dag en de Nacht
o Ruimere interpretatie van regelgeving (zoek de rek binnen de grenzen)
o 24-uurs economie en dichten van het Gat in de Nacht
o Een drugsbeleid minder gericht op repressie van privaat gebruik
o Opzetten van een nieuw Platform voor Advies en Samenwerking
o Ruimere mogelijkheden voor Koninginnedag en -nacht


Wij roepen op tot een manifestatie tegen de vertrutting van Amsterdam en voor de liberalisering van de vrijheid van Amsterdam op 13 november 2009.


Lokatie: de Dam
Tijd: van 15.00 tot 18.00 uur


Op 14 November zal er vanaf 20.30 uur een grote stedelijke discussie over de vertrutting van Amsterdam plaatsvinden.


Lokatie: de Balie
Tijd: van 20.30 tot 23.00 uur

___________________________________________________________________
www.admleeft.nl
www.ailoveamsterdam.nl
www.clanrewired.com/Steun_MS_Stubnitz_in_Amsterdam.html
www.clubzonderfilter.nl
www.damoclash.nl
www.devrijeruimte.org
www.ndsm.nl
www.pickupclub.nl
www.rietveldlandscape.com
www.ruigoord.nl
www.stubnitz.com - e.v.a.

English version:

Amsterdam, 3 November 2009


Amsterdam wants her freedom back!


Amsterdam would like to be seen as a creative metropolis: a tolerant city, a vibrant, energetic and innovative city that counts in the top ten of the world’s most inspiring cities. A city that acts as a magnet for artists, tourists and entrepreneurs in the cultural sector and creative industries.


Despite this well-intentioned effort Amsterdam hasn’t had the international appeal it so dreams of for quite some time and it is also no longer the tolerant metropole the marketing machine of our municipality wishes to present itself with.


One reason is that Amsterdam lacks a clear vision of the conditions for a truly creative city, making patronisation (vertrutting), and a tendency for excessive control and interference at all levels, to take over, and in doing so putting the cultural and creative space under heavy pressure. Meanwhile political parties from the whole spectrum are calling out that they are against the patronisation (vertrutting). At the same patronisation is a growing trend that causes Amsterdam to lose its creative, free and tolerant nature relating to the use of public space.


We wonder where the naughty edge of Amsterdam has gone?
Can the 24-hour economy really not be achieved?
What about the hole in the night?
For both new and known initiatives, more barriers are raised than space provided.


Is it necessary for the vitality and the vibrant nature of the street and the city by unilateral definition should give way to urban development?
Examples of confininement of the public space for culture and social gethering are abound. The most recent low point is the closing of the sailing culture temple, the MS Stubnitz, the ship of the 100 subcultures. Then there are the pubs that are fined because their customers are standing on the terrace with a beer in their hands, or the festivals which execution is made impossible by increasingly strict interpretations of the regulations, and the cultural free havens (eg ADM) which are being closed one by one.


And what about the djembee players in the park, the game of late night football on the square and the spontaneous free outdoor cinema on blank walls? Or having a drink on a street bench, in front of your own door, or on a park bench?


People get fines and are even arrested for “useless lingering” at the Dam! The world renowned festival Robodock seems to have no place in Amsterdam anymore, Awakenings was almost banned, cafe de Diepte was closed and the Sleaze festival had to move to Wijk aan Zee.


We need to be proud of the risky and exciting cultural activities that could and should happen in our city. There needs to be more room to breathe, more room for the cultural diversity and creative flavors our city houses.
The center, but also the outskirts and fringe areas should be seen as part of the public space, a vibrant space that belongs to us all and that is part of a metropolis of international standing.


Let us call a halt to regulatory madness and excessive control in all areas. Let us seek a renewed and more tolerant balance between work and living and entertainment. Let us act against the patronisation (vertrutting), against the cramped attitude of the municipality, against reduction and restiction of our public space. We want our everyday freedom back!


We want to change Amsterdam back into a tolerant, diverse and freedom-loving city. A city where people are free to develope themselves without interference and stifling regulations, a city where residents can linger uselessly and above all a city where exciting and innovative cultural entrepreneurship is nurtured!


We want:


o Depatrinasation (Onttrutting)
o To nurture existing and new (sub) cultural initiatives
o Change of mindset of relevant decision makers
o More room for experimentation, spontaneity, culture and subculture
o More flexible event policies
o More use of temporary spaces for the Day and the Night
o Broader interpretation of relulation (finding flexibility within the limits)
o 24-hour economy and the closing of the Hole in the Night
o A drugpolicy that is less focused on repression of private use
o Founding a nieuw Platform for Advice and Cooperation
o Broader possibilities for Queensday and -night


Wij roepen op tot een manifestatie tegen de vertrutting van Amsterdam en vóór een vrijheidslievend Amsterdam op vrijdag 13 november 2009.


We call for a manifestation against the discourses of patrinisation (vertrutting) of Amsterdam and for a freedom-loving Amsterdam on Friday, November 13, 2009.


Location: de Dam
Time: from 15.00 until 18.00


On 14 November an urban debate will take place about the
patronisation (vertrutting) of Amsterdam.


Location: de Balie
Time: from 20.30 until 23.00


www.admleeft.nl
www.ailoveamsterdam.nl
www.clanrewired.com/Steun_MS_Stubnitz_in_Amsterdam.html
www.clubzonderfilter.nl
www.damoclash.nl
www.vrijeruimte.nl
www.ndsm.nl
www.pickupclub.nl
www.rietveldlandscape.nl
www.ruigoord.nl
www.stubnitz.com - e.v.a. www.tolerantamsterdam.jimdo.com